banner

Audyt projektów unijnych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W ramach tej usługi przeprowadzamy:

  • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej,
  • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa,

 

Firmy, które przy realizacji projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, muszą pamiętać, że jednym z elementów rozliczenia tego wsparcia finansowego jest obowiązkowy audyt. Audyt jest przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny.

Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.
W trakcie przeprowadzania audytu sprawdza się:
– czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane,
– czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.
Sprawdzenie odbywa się poprzez badanie, czy księgi rachunkowe (w części ewidencji związanej z realizacją projektów) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów, oraz wnioski o płatność sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktur, innych dokumentów o takiej samej wartości dowodowej), jak również sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.
Audyt zewnętrzny ma prowadzić do stwierdzenia wiarygodności danych – zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.