banner

Sporządzanie list płac, rozliczenia z ZUS, sprawozdania dla GUS, PFRON

W ramach tej usługi oferujemy m.in.:

  • obliczanie pensji netto dla każdego pracownika od umów o pracę jak i umów zleceń i umów o dzieło,
  • obliczenie wynagrodzenia podstawowego oraz świadczeń dodatkowych, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę i obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń,
  • przygotowanie listy płac,
  • naliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
  • przygotowanie pasków płac, szczegółowo przedstawiających miesięczne i roczne dochody i odliczenia (ZUS, RMUA, IFT-1) oraz podatki dochodowe (PIT-11, PIT-40),
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
  • naliczanie i pobór obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  •  przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych,
  • przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zapewniamy całkowitą poufność i bezpieczeństwo w przechowywaniu danych kadrowo-płacowych.