banner

Inne usługi z zakresu rewizji finansowej oraz usługi zastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów

Nasi biegli rewidenci oprócz badania i przeglądów sprawozdań finansowych, wykonują także:

  • badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037),
  • badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 312 § 1 K.s.h.),
  • badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej (art. 312 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 K.s.h.),
  • badanie planu przekształcenia spółki (art. 559 § 1 K.s.h.),
  • audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta.