banner

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych to jedna z głównych usług naszego biura.

Nasi biegli rewidenci przeprowadzają badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Badania przeprowadzamy stosownie do Krajowych Standardów Rewizji Finansowej  ustalonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej uchwalonymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Nasz zespół w dziale audytu liczy ponad 20 osób, w tym 12 biegłych rewidentów wpisanych do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Przebieg naszego badania dzielimy na trzy etapy:

  1. Badanie wstępne

Badanie rozpoczynamy od sporządzenia planu rewizji, który pozwala nam zidentyfikować słabe strony, różnego rodzaju ryzyka, jak i czynniki zagrożenia. Ważnym elementem planowania jest zdobycie wiedzy na temat działalności klienta oraz jego otoczenia zewnętrznego. Planowanie obejmuje również przeprowadzenie analizy danych historycznych pozwalających poznać tendencje w działalności klienta, jak i zaznajomić się z funkcjonującymi systemami rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Badanie wstępne obejmuje również dokonanie przeglądu prawidłowości i rzetelności wykazania istotnych i wybranych pozycji aktywów i pasywów jednostki.

  1. Udział w inwentaryzacji

Następnym etapem badania jest udział naszych pracowników w obserwacji spisu z natury, przy czym termin zostanie dostosowany do harmonogramu inwentaryzacji składników majątku w jednostce. Pracownicy dokonają, jeśli to możliwe i konieczne, powtórnego pomiaru wybranych inwentaryzowanych składników majątku, jak również oceny skuteczności i poprawności spisów z natury.

  1. Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego jest tak skonstruowane, aby zapewnić wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych. Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia tak, aby uzyskać racjonalna pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych przesz jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

W trakcie audytu biegły prowadzący biegły rewident począwszy od etapu planowania, aż do prezentacji wyników badania utrzymuje stały kontakt z kierownictwem działu rachunkowości i zarządem klienta tak, aby zapewnić jakość wykonywanej pracy, jak i uniknąć przykrych niespodzianek przy zakończeniu badania.