banner

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów

Zarówno firmy usługowe, handlowe, jak i produkcyjne mogą skorzystać z naszego komplementarnego wsparcia w zakresie prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, jak również profesjonalnej ewidencji ryczałtu. Tego typu czynności są czasochłonne i wymagają systematyczności. Dla przedsiębiorstw bardzo często oznacza to zmniejszenie dynamiki działania na rzecz dbałości o prawidłowość prowadzonej dokumentacji. Współpraca w tym zakresie z naszymi ekspertami znacznie odciąży Państwa działalność, otwierając tym samym nową przestrzeń działania oraz dając swobodę w efektywnym realizowaniu biznesplanu.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu nasze usługi obejmują m.in.:

  • prowadzenie KPiR lub ewidencji przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów, banków,
  • wyprowadzania zaległości.